Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

त्रिकोण, चौरस, आयत ऑनलाईन टेस्ट 1 / स्वाध्याय . शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव विषय - गणित

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव चाचणी विषय - गणित, घटक - भूमिती उपघटक - त्रिकोण, चौरस, आयत ऑनलाईन टेस्ट 1 / स्वाध्याय 1 Triangle, Square, Rectangle online test 1


या ऑनलाईन टेस्ट मध्ये भूमिती - त्रिकोण,चौरस, आयत या घटकावर आधारित प्रश्न असतील. ही टेस्ट एकूण 20 गुणांची असून यामध्ये 10 प्रश्न विचारलेले आहेत. 

100 आलंकारिक शब्द वाचा. pdf डाउनलोड करा. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव टेस्ट कशी सोडवाल? 

सर्वप्रथम तुमचे नाव, शाळा, जिल्हा ही माहिती भरा. 

त्यानंतर ऑनलाईन चाचणी मधील प्रश्न सोडवा. 

सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. 

शेवटचा प्रश्न सोडविल्या नतर सबमिट या बटणावर टच करा. 

View score वरुन आपले गुण पहा. 

1 ते 100 अंकावर आधारित प्रश्न - Online Test

परिमिती - Online Test 

कोकोन व कोनाचे प्रकार - Online Test


आमच्या WhatsApp  ग्रुपला सामील व्हा. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका pdf, ऑनलाईन टेस्ट सोडविण्यासाठी येथे टच करा. Click Here.... 

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव त्रिकोण, चौरस, आयत - ऑनलाईन टेस्ट / स्वाध्याय

Triangle, Square, Rectangle - Online Test

Loading.......


शिष्यवृत्ती परीक्षा - घटकनिहाय संंपूर्ण माहिती व सोशियल साईट्स

विषय घटकनिहाय Online Test घटकनिहाय Video घटकनिहाय PDF घटकनिहाय Notes/Tricks
मराठी Click Here Click Here Click Here Click Here
गणित Click Here Click Here Click Here Click Here
इंग्रजी Click Here Click Here Click Here Click Here
बुद्धिमत्ता Click Here Click Here Click Here Click Here
Join with us WhatsApp Telegram You Tube Facebook


आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. 

दररोजच्या नवीन अपडेटसाठी WhatsApp  ग्रुपला सामील व्हा. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका pdf, ऑनलाईन टेस्ट सोडविण्यासाठी येथे टच करा. Click Here....   

शिष्यवृत्ती परीक्षा जिल्हास्तरीय यादी PDF

जिल्हानिहाय PDF डाउनलोड करा.

जिल्हा 5 वी 8 वी तालुका निहाय
अहमदनगर Click here Click here Click here
अकोला Click here Click here Click here
अमरावती Click here Click here Click here
औरंगाबाद Click here Click here Click here
बीड Click here Click here Click here
भंडारा Click here Click here Click here
बुलढाणा Click here Click here Click here
चंद्रपूर Click here Click here Click here
धुळे Click here Click here Click here
गडचिरोली Click here Click here Click here
गोंदिया Click here Click here Click here
हिंगोली Click here Click here Click here
जळगाव Click here Click here Click here
जालना Click here Click here Click here
कोल्हापूर Click here Click here Click here
लातूर Click here Click here Click here
मुंबई BMC Click here Click here Click here
मुंबई NORTH Click here Click here Click here
मुंबई SOUTH Click here Click here Click here
मुंबई WEST Click here Click here Click here
नागपूर Click here Click here Click here
नांदेड Click here Click here Click here
नंदूरबार Click here Click here Click here
नाशिक Click here Click here Click here
उस्मानाबाद Click here Click here Click here
पालघर Click here Click here Click here
परभणी Click here Click here Click here
पुणे Click here Click here Click here
रायगड Click here Click here Click here
रत्नागिरी Click here Click here Click here
सांगली Click here Click here Click here
सातारा Click here Click here Click here
सिंधुदुर्ग Click here Click here Click here
सोलापूर Click here Click here Click here
ठाणे Click here Click here Click here
वर्धा Click here Click here Click here
वाशिम Click here Click here Click here
यवतमाळ Click here Click here Click here

Post a Comment

0 Comments

close